Thông báo kết quả vòng 1 đăng ký ngành TTCN 64CDE

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo kết quả đăng ký Thực tập công nhân dành cho những sinh viên có đăng ký môn học trên trong Học kì 1 – năm học 2022 – 2023.

Sinh viên được điều chỉnh nguyện vọng theo thời gian khoa cho phép. Hết thời hạn trên, sinh viên không đăng ký ngành học sẽ theo sự sắp xếp của khoa.

Lịch điều chỉnh ngành học:

  • Từ 25/5 – 29/5/2023: Điều chỉnh lựa chọn ngành đăng ký.
  •  31/5/2023: Thông báo kết quả đăng ký lựa chọn ngành.
  • 01/6/2023: Khoa chuyển danh sách chính thức trên đến Phòng đào tạo và Bộ môn chuyên môn phụ trách.

Thời gian đi Thực tập công nhân: Bắt đầu ngày 1 tháng 7 năm 2022 và theo lịch bố trí của Bộ môn chuyên môn.

LINK  ĐIỀU CHỈNH NGÀNH THỰC TẬP CÔNG NHÂN HỌC KÌ 1 NH 2022 – 2023: DieuchinhTTCN221