Kết quả đăng ký ngành Thực tập công nhân học kì 1 năm học 2022 – 2023

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo kết quả đăng ký Thực tập công nhân dành cho những sinh viên có đăng ký môn học trên trong Học kì 1 – năm học 2022 – 2023.

Thời gian đi Thực tập công nhân: Bắt đầu ngày 01 tháng 7 năm 2023 và theo lịch bố trí của Bộ môn chuyên môn.

TT Mã sinh viên Họ đệm Tên Lớp học Ngành học Ghi chú
1 7664 Nghiêm Tuấn Anh 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
2 18864 Lê Duy Biển 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
3 28464 Hà Khắc Mạnh Cường 64CDE Cầu – công trình ngầm Khoa xếp
4 38464 Nguyễn Đăng Dương 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
5 86664 Lê Đình Hoàng 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
6 233464 Nguyễn Việt Hoàng 64CDE Cầu – công trình ngầm
7 1522264 Vũ Tuyên Hoàng 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
8 95464 Bùi Huy Hùng 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
9 91964 Cao Bảo Hưng 64CDE Cầu – công trình ngầm Khoa xếp
10 1654864 Lê Quang Huy 64CDE Cầu – công trình ngầm
11 1655464 Trần Quang Huy 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
12 109164 Lã Phúc Khang 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
13 1529564 Vũ Cao Kiên 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
14 1532664 Trần Đăng Lưu 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
15 148164 Phạm Công Nguyên 64CDE Cầu – công trình ngầm
16 1539264 Nguyễn Văn Nhật 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
17 155564 Nguyễn Hoàng Phương 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
18 169464 Nguyễn Giang Sơn 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
19 180464 Nguyễn Đức Thắng 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
20 1546064 Nguyễn Ngọc Thắng 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
21 198264 Nông Quang Toàn 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
22 201364 Phạm Huyền Trang 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
23 1540962 Hoàng Anh Trung 62CDE Đường ô tô – Đường đô thị
24 203964 Nguyễn Anh Trung 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
25 204464 Nguyễn Quốc Trung 64CDE Đường ô tô – Đường đô thị
26 206264 Hà Quang Trường 64CDE Cầu – công trình ngầm
27 215064 Nguyễn Viết Tuấn 64CDE Cầu – công trình ngầm Khoa xếp
28 220464 Phạm Ngọc Tuyên 64CDE Cầu – công trình ngầm

Lưu ý: Những sinh viên không đăng ký lựa chọn ngành sẽ theo sự sắp xếp của khoa.