ĐOÀN TÙNG

  • Họ tên : ĐOÀN TÙNG
  • M/F : Nam
  • Học vị : Tiến sĩ
  • Ngày sinh : 1978
  • Email : tungd@huce.edu.vn
  • 5/5 - (4 bình chọn)

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Kiến Trúc, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2001
Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2003
Thạc sĩ: Chuyên ngành Kết cấu công trình, Đại học Wisconsin Madison, Mỹ. 2009
Tiến sĩ: Chuyên ngành Cơ học, Đại học Paris Est, Pháp. 2020

Hướng nghiên cứu chính

Phân tích kết cấu công trình cầu
Phân tích kết cấu công trình metro
Đánh giá sức khỏe công trình (Structural Health Monitoring & Structural Identification)
Kết cấu sử dụng bê tông chất lượng siêu cao (UHPC)
Kết cấu sử dụng bê tông tự đầm (SCC)
Đồng nhất hóa
Động lực học phân tử
Vật liệu Fiber-reinforced polymer (FRP)

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2004-2006 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2006-2009 University of Wisconsin – Madison, WI, US Trợ lý nghiên cứu
2009-2016 Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2016-2020 University Paris Est, FR Trợ lý nghiên cứu
2020-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

Bài báo khoa học quốc tế

1. Doan, T., Le-Quang, H., & To, Q. D. (2020). Effective elastic stiffness of 2D materials containing nanovoids of arbitrary shape. International Journal of Engineering Science, 150, 103234.

2. Doan, T., Le-Quang, H., & To, Q. D. (2020). Coupled molecular dynamics and micromechanics study of planar elastic properties of graphene with void defects. Mechanics of Materials, 103450.

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước