BÙI HUY TĂNG

  • Họ tên : BÙI HUY TĂNG
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang đi học nước ngoài
  • Học vị : Kỹ sư
  • Ngày sinh : 04-09-1992
  • Email : tangbh@huce.edu.vn
  • 5/5 - (2 bình chọn)

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2016

Hướng nghiên cứu chính

Phân tích kết cấu công trình ngầm
Vật liệu xây dựng
Đánh giá sức khỏe công trình

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2016-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

1. Chủ nhiệm đề tài (2017). Nghiên cứu phát hiện và xác định vị trí thay đổi ứng xử của kết cấu bằng phương
pháp phân tích thành phần chủ yếu. Trường Đại học Xây dựng
2. Tham gia đề tài (2017). Nghiên cứu đề xuất biện pháp phòng chống nước ngầm cho hầm thi công theo phương
pháp đào hở. Trường Đại học Xây dựng

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước