NGUYỄN HƯỚNG DƯƠNG

  • Họ tên : NGUYỄN HƯỚNG DƯƠNG
  • M/F : Nữ
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Tiến sĩ
  • Ngày sinh : 12-05-1983
  • Email : duongnh2@huce.edu.vn
  • 4.6/5 - (9 bình chọn)

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2006
Thạc sĩ: Chuyên ngành Kết cấu công trình, Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU), Đài Loan. 2010
Tiến sĩ: Chuyên ngành Xây dựng, Đại học Ghent, Bỉ.

Hướng nghiên cứu chính

Phân tích kết cấu công trình cầu
Đánh giá sức khỏe công trình (Structural Health Monitoring & Structural Identification)
Ứng dụng mô hình số và mạng neuron nhân tạo vào đánh giá sức khỏe công trình

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2006-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2008-2010 National Taiwan University, Taiwan Học viên cao học
2018-6/2021 Ghent University, Belgium Nghiên cứu sinh

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu
1. Phương pháp Chuẩn đoán hư hỏng phục vụ theo dõi tình trạng sức khoẻ kết cấu công trình hạ tầng Việt Nam”, Mã số: VN2018TEA479A103 được kí kết giữa ba bên: Tổ chức phát triển hợp tác các trường đại học VLIR-UOS, Trường Đại học Ghent và Trường Đại học giao thông vận tải:

2. Nghiên cứu phương pháp phát hiện và đánh giá hư hỏng của kết cấu dựa vào ứng xử dao động và mạng Nơ ron nhân tạo; Mã số: 11- 2020/KHXD-TĐ. Đề tài cấp trường trọng điểm.

3. Nghiên cứu phương pháp phát hiện và đánh giá hư hỏng của cầu bản dựa trên số liệu đo dao động và mạng deep learning. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Bài báo khoa học quốc tế
1. Nguyen, D.H., T.T. Bui, G. De Roeck, and M.A. Wahab, Damage detection in Ca-Non Bridge using transmissibility and artificial neural networks. Structural Engineering and Mechanics, 2019. 71(2): p. 175-183

2. Nguyen, D.H., H. Tran-Ngoc, T. Bui-Tien, G. De Roeck, and M.A. Wahab, Damage detection in truss bridges using transmissibility and machine learning algorithm: Application to Nam O bridge. Smart Structures and Systems, 2020. 26(1): p. 35-47.

3. Nguyen, D.H., Q.B. Nguyen, T. Bui-Tien, G. De Roeck, and M.A. Wahab, Damage detection in girder bridges using modal curvatures gapped smoothing method and Convolutional Neural Network: Application to Bo Nghi bridge. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2020. 109: p. 102728.

4. Nguyen, H. D., Bui, T. T., De Roeck, G., & Wahab, M. A. (2020). Damage detection in structures using modal curvatures gapped smoothing method and deep learning. Structural Engineering and Mechanics, 2021. 77(1): p. 47-56

5. Nguyen, D. H., Ho, L. V., Bui-Tien, T., De Roeck, G., & Wahab, M. A. (2020). Damage Evaluation of Free-Free Beam Based on Vibration Testing. Applied Mechanics, 2020, 1(2), 142-152.

6. Ho, L.V, Nguyen, D.H., T.T. Bui, G. De Roeck, and M.A. Wahab, Damage detection in steel plates using feed-forward neural network coupled with hybrid particle swarm optimization and gravitational search algorithm. Journal of Zhejiang University SCIENCE A, 2020. doi=10.1631/jzus.A2000316

7. Ho, L. V., Nguyen, D. H., Mousavi, M., De Roeck, G., Bui-Tien, T., Gandomi, A. H., & Wahab, M. A. (2021). A hybrid computational intelligence approach for structural damage detection using marine predator algorithm and feedforward neural networks. Computers & Structures, 252, 106568.

Bài báo hội thảo quốc tế
1. Nguyen H.D., Bui T.T., De Roeck G., Abdel Wahab M. (2019) Damage Detection in Simply Supported Beam Using Transmissibility and Auto-Associative Neural Network. In: Abdel Wahab M. (eds) . Proceedings of the 1st International Conference on Numerical Modelling in Engineering. NME 2018.

Bài báo khoa học trong nước
1. Nguyễn Đức Phúc, Khúc Đăng Tùng, Nguyễn Hướng Dương (2017). Loại bỏ ảnh hưởng ngẫu nhiên trong dữ liệu đo đạc nhằm xác định hiệu quả hơn các tham số động học cho công trình cầu. Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng, Trường ĐHXD