NGUYỄN THỊ NGUYỆT HẰNG

  • Họ tên : NGUYỄN THỊ NGUYỆT HẰNG
  • M/F : Nữ
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Tiến sĩ
  • Ngày sinh : 04/11/1984
  • Email : hangntn@huce.edu.vn
  • 4.7/5 - (27 bình chọn)

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2007
Thạc sĩ: Chuyên ngành Kết cấu công trình, Đại học Washington, Seattle, Mỹ. 2014
Tiến sĩ: Chuyên ngành Kết cấu công trình, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore. 2020

Hướng nghiên cứu chính

Ứng xử của kết cấu bê tông trong điều kiện chịu lửa
Ứng xử của kết cấu sử dụng bê tông cốt sợi
Công nghệ bê tông
Phân tích kết cấu sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn
Phân tích kết cấu công trình cầu.

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2008-2010 Đại học Xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2010-2014 University of Washington, Seattle, US Trợ lý nghiên cứu; Trợ lý giảng dạy
2015 Đại học Xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2015-2019 Nanyang Technological University, Singapore Nghiên cứu sinh
2020-nay Đại học Xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

1. Chủ nhiệm đề tài (2023-2024). Nghiên cứu phát triển kết cấu bản mặt cầu lắp ghép trọng lượng nhẹ sử dụng bê tông HPC trong xây dựng nhanh cầu. Đề tài NCKH cấp Bộ (Bộ GDĐT)

2. Chủ trì đề tài (8/2023-8/2025). Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của panel sàn rỗng bê tông dự ứng lực đúc sẵn ở điều kiện nhiệt độ thường và trong điều kiện cháy. NAFOSTED.

3. Chủ nhiệm đề tài (2022-2023). Ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự suy giảm khả năng chịu lực của cầu dầm bê tông dự ứng lực khi cháy. Đề tài cấp Trường trọng điểm.

4. Chủ nhiệm đề mục (2021-2022). Nghiên cứu các phương pháp đánh giá ảnh hưởng của cháy đến khả năng chịu lực của công trình cầu bê tông dự ứng lực ở Việt Nam. Đề tài NCKH cấp Bộ (Bộ GTVT).

5. Chủ nhiệm đề tài (2021-2022). Nghiên cứu các giải pháp để phát triển Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội gia nhập Scopus. Đề tài cấp Trường trọng điểm.

Bài báo khoa học quốc tế

6. Fan, S., Zhang, Y. Nguyen, H.T.N., and K.H. Tan. “Toward Consistent Prediction of Web-shear Capacity for Hollow-Core Slabs using Strut-and-Tie Models.” Journal of Structural Engineering (ASCE), 2022. Vol 148.

5. Nguyen, H.T.N., Y. Li and K.H. Tan. “Shear behavior of fiber-reinforced concrete hollow-core slabs under elevated temperatures.” Construction and Building Materials, 2021. 275: p. 121362.
4. Nguyen, H.T.N. and K.H. Tan. “Shear response of deep precast/prestressed concrete hollow core slabs subjected to fire.” Engineering Structures, 2021. 227: p. 111398.
3. Nguyen, H.T.N., K.H. Tan, and T. Kanda. “Effect of polypropylene and steel fibers on web-shear resistance of deep concrete hollow-core slabs.” Engineering Structures, 2020. 210: p. 110273.
2. Nguyen, T. N. H., K.H. Tan and T. Kanda. “Investigations on web-shear behavior of deep precast, prestressed concrete hollow core slabs.” Engineering Structures, 2019. 183: 579-593
1. Nguyen, Hang T N., Stanton, John F., Eberhard, Marc O., Chapman, David. “The Effect of Temperature Variations on the Camber of Precast, Prestressed Concrete Girders.” Journal of Precast/Prestressed Concrete Institute (PCI Journal), Sept-Oct 2015, p.48-64

Bài báo hội thảo quốc tế

3. Nguyen, T.N.H and Tan, K.H. Effect of steel fibers on fire endurance of extruded hollow-core slabs. 11th International Conference on Structures in Fire SIF’20, 30th Nov – 2nd Dec, 2020, Brisbane, Australia.
2. Nguyen, T.N.H, Tan, K.H., and Kanda, T. Shear behavior of deep precast/prestressed concrete hollow core slabs at ambient and under fire conditions. 43rd Conference on Our World in Concrete & Structures, August 31-31, 2018, Singapore (Keynote paper)
1Nguyen, T.N.H, Tan, K.H. Experimental studies on shear behavior of deep prestressed concrete hollow core slabs under fire conditions, 10th International Conference on Structures in Fire SIF’18, June 06-08, 2018, Belfast, United Kingdom.

Book Chapter (Chương trong cuốn sách)

Nguyen H.T.N., Tan K.H., Kanda T. (2018) Experimental and Numerical Studies on Shear Behavior of Deep Prestressed Concrete Hollow Core Slabs. In: Hordijk D., Luković M. (eds) High Tech Concrete: Where Technology and Engineering Meet. Springer, Cham

Awards and Honors

” Women in Engineering, Science, and Technology – Conference Grant”; Awarded by College of Science & College of Engineering, Nanyang Technological University, Singapore, 2019
P.C Bridge Endowment Fellowship”; Awarded by the College of Engineering, University of Washington, Seattle, Washington, USA. 2013.
VEF Scholarship”; Award by the U.S Government, Arlington, VA, USA. 2010.