LÊ BÁ DANH

  • Họ tên : LÊ BÁ DANH
  • M/F : Nam
  • Học vị : Tiến sĩ
  • Ngày sinh : 1984
  • Email : danhlb@huce.edu.vn
  • 4.7/5 - (4 bình chọn)

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Giao thông vận tải, Việt Nam. 2008
Thạc sĩ: Chuyên ngành Kết cấu và Vật liệu, Trường Quốc gia Cầu đường Paris, Pháp. 2009
Tiến sĩ: Chuyên ngành Xây dựng, Viện khoa học ứng dụng Quốc gia thành phố Strasbourg (INSA de Strasbourg), Pháp. 2013

Hướng nghiên cứu chính

Cơ học Kết cấu và Vật liệu
Phân tích kết cấu công trình cầu
Mô phỏng kết cấu, vật liệu bằng phương pháp phần tử hữu hạn, phần tử rời rạc
Tối ưu hóa kết cấu công trình
Cơ học phá hủy vật liệu rắn biến dạng

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2009-2013 Viện khoa học ứng dụng Quốc gia thành phố Strasbourg, (INSA de Strasbourg), Pháp Nghiên cứu sinh
2013-2016 Trường Arts et Métiers ParisTech (ENSAM), thành phố Bordeaux, Pháp Postdoc
2016-nay Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu

1. Chủ nhiệm đề tài (2017-2019). Mô hình hóa sự phân tách lớp, sự xuất hiện và phát triển của vết nứt trong vật liệu composite sử dụng mô hình 3D trong phương pháp phần tử rời rạc. Nafosted

2. Chủ nhiệm đề tài (2018-2019). Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm ứng xử cơ học của bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) chịu tác động của tải trọng nổ. Đề tài cấp trường trọng điểm.

3. Thành viên chính (2017-2019). Nghiên cứu ứng dụng bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) trong xây dựng cầu quy mô nhỏ và trung bình. Chương trình KHCN cấp Bộ.

Bài báo khoa học quốc tế

11. Le  Ba Danh, Frederic Dau, Pham Duy Hoa and Tran Tien Dat. “Discrete element modeling of interface debonding behavior in composite material: Application to a fragmentation test.” Composite Structures (2021): 114170. (ISI Q1)

10. Duy Hoa PHAM, Ba Danh LE, Dang Tung KHUC, Thanh Quang VU, Trong Toan KHONG, Van Trinh DO, Quy Tuan NGO, Experiment and FEM Modelling of Bond Behaviors between Prestressing Strands and Ultra–High–Performance Concrete, JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 7 (2020) 567–574 (ESCI)

9. Pham, Hoa D., Tung Khuc, Tuan V. Nguyen, Hung V. Cu, Danh B. Le, and Thanh P. Trinh. “Investigation of flexural behavior of a prestressed girder for bridges using nonproprietary UHPC.” Advances in concrete construction 10, no. 1 (2020): 71-79 (ISI Q2).

8. Pham, Duy Hoa, Ba Danh Le, Cong Thang Nguyen, and Huu Tu Tran. “Modeling the fracture behavior of Ultra-High Performance Fiber Reinforced Concrete slabs under contact Blast Loading.” In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 869, no. 5, p. 052079. IOP Publishing, 2020 (SCOPUS).

7. Le, Ba Danh, Duy Hoa Pham, Cong Thang Nguyen, Duc Linh Ngo, and Thi Thuy Dung Bui. “Experimental Study on the Response of Ultra-High Performance Fiber Reinforced Concrete Slabs Under Contact Blast Loading.” In ICSCEA 2019, pp. 513-520. Springer, Singapore, 2020 (SCOPUS).

6. Kien, Dao Duy, Khong Trong Toan, and Le Ba Danh. “Fire Resistance Evaluation of Reinforced Concrete Structures.” In 2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), pp. 588-592. IEEE, 2020 (SCOPUS).

5. Dau, Frédéric, J. Girardot, and Ba Danh Le. “A promising way to model damage in composite and dry fabrics using a Discrete Element Method (DEM).” In Applied Mechanics and Materials, vol. 828, pp. 119-136. Trans Tech Publications Ltd, 2016 (SCOPUS).
4. Koval, Georg, Ba Danh Le, and Cyrille Chazallon. “Discrete element model for quasi‐brittle rupture under tensile and compressive loading.” International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics 40, no. 17 (2016): 2339-2352 (ISI Q1).

3. Le Ba Danh, Georg Koval, and Cyrille Chazallon. “Discrete element model for crack propagation in brittle materials.” International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics 40, no. 4 (2016): 583-595 (ISI Q1).
2. Le, Ba Danh, Frédéric Dau, Jean-Luc Charles, and Ivan Iordanoff. “Modeling damages and cracks growth in composite with a 3D discrete element method.” Composites Part B: Engineering 91 (2016): 615-630 (ISI Q1).
1. Ba Danh Le, Georg Koval, and Cyrille Chazallon. “Discrete element approach in brittle fracture mechanics.” Engineering Computations (2013) (ISI Q2).

Bài báo hội thảo quốc tế

11. B.D. Le, T.D. Tran (2018). A efficient way to model the fracture behavior of concrete by Discrete Element Method in 3D. Proceedings of International Conference on the 55th anniversary of establishment of Vietnam institute for building science and technology, ISBN: 978−604−82−2586−5, page: 103-109/Nhà xuất bản Xây dựng
10. B.D. Le, M.H. Ha, B.D. Nguyen (2018). Cracks growth modeling techniques in composite material using 3D Discrete Element Method. Proceedings of International Conference on the 55th anniversary of establishment of Vietnam institute for building science and technology, ISBN: 978−604−82−2586−5, page: 103-109/Nhà xuất bản Xây dựng
9. B.D. Le, X.N. Ho (2016). Modeling damages and cracks growth in concrete beam using a 3D Discrete Element Method. International Conference on Sustainability in Civil Engineering, Hanoi, Vietnam
8. B.D. Le, F. Dau, J.L. Charles, I. Iordanoff (2015). Modeling damages and cracks growth in composite with a 3D discrete element method. IV International Conference on Particle-based Methods – Fundamentals and ApplicationsBarcelona, Spain
7. I. Iordanoff, J.L. Charles, F. Dau, D. André, A. Goupil, I. Terreros, M. Jebahi, J. Girardot, B.D. Le (2015). Mesoscopic scale simulation for high speed loadings use of Discrete Element Method (DEM) . GDR ACO-Chocolas : workshop “materials under dynamic loadings”Paris, Février
6. F. Dau, L. Mahéo, B. D. Le and J. Girardot (2014). A promising way to model damage in composite and dry fabrics using a Discrete Element Method (DEM). ASTM D30, Composite materialsSan Diego (CA), USA
5. B. D. Le, G. Koval, C. Chazallon (2013). Discrete element model for brittle fracture. III International Conference on Particle-based Methods – Fundamentals and ApplicationsStuttgart, Germany
4. B. D. Le (2013). Modélisation discrète en mécanique de la rupture des matériaux fragiles. Prix Jeunes Chercheurs « René Houpert », 31ème Rencontres de l’AUGCE.N.S. Cachan
3. B. D. Le, G. Koval, C. Chazallon (2012). Modélisation discrète en mécanique de la rupture des matériaux fragiles. XXXeme Rencontres AUGC-IBPSAChambéry, Savoie
2. B. D. Le, G. Koval, C. Chazallon (2011). A discrete element approach in fracture mechanics of brittle materials. II International Conference on Particle-based Methods – Fundamentals and ApplicationsBarcelona, Spain
1. B. D. Le, G. Koval, C. Chazallon (2011). Modélisation discrète en mécanique de la rupture. 20eme Congrès Francais de MécaniqueBesan

Bài báo khoa học trong nước

3. HòaP. D., Tùng, K. Đăng, Phát N. T., HùngN. M., Danh, L. B., & ThắngN. C. (2020). Đề xuất một số tiết diện chữ I định hình cho dầm cầu dự ứng lực căng trước sử dụng vật liệu UHPC sản xuất tại Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) – ĐHXD14(2V), 1-13.

2. Danh, L. B., Hòa, P. D., Thắng, N. C., Linh, N. Đức, Dung, B. T. T., Lộc, B. T., & Đạt, Đỗ V. (2019). Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu tác động tải trọng nổ của vật liệu bê tông chất lượng siêu cao (UHPC). Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) – ĐHXD13(3V), 12-21.

1. Hà, N. B., Hòa, P. D., Tuấn, N. Q., Danh, L. B., Tuyển, N. N., & Bảo, N. Q. (2019). Phân tích và đánh giá xu hướng ứng dụng vật liệu bê tông chất lượng siêu cao trong xây dựng cầu quy mô nhỏ và trung bình ở Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) – ĐHXD13(3V), 1-11.