Sinh viên Cầu Đường trình diễn nghệ thuật tại Tài năng sinh viên ĐHXD(Fancam)