Danh sách sinh viên CDE được khen thưởng năm học 2019/2020