THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ SINH VIÊN CDE

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo kết quả kiểm tra trình độ những sinh viên K59+60+61 CDE không đạt yêu cầu kết thúc học kì 2 năm học 2016 – 2017. Ban chủ nhiệm Khoa yêu cầu :

  • 2 sinh viên lớp 60CDE : Trần Bá Duy + Hoàng Ngọc Khánh lên văn phòng Khoa đăng ký học lại Tiếng Anh tăng cường cùng lớp 61CDE1 của kì 1 năm học 2017 – 2018 trước ngày 20*8*2017. Học phần Ngoại ngữ chuyên ngành sinh viên được phép học theo 60CDE. Kết thúc học kì 1 năm học 2017 – 2018, 2 sinh viên trên nếu đạt trình độ sẽ được chuyển về học Tiếng Anh tăng cường cùng 60CDE.
  • 7 sinh viên lớp 59CDE2 theo kết quả sẽ phải học cùng lớp 61CDE1. Tuy nhiên do Thời khóa biểu học chính khóa và lịch học Tiếng Anh tăng cường của 61CDE1 bị trùng lịch sinh viên không thể theo học. Khoa hiện vẫn để các em tiếp tục học cùng với nhóm 59CDE2, kết thúc học kì 1 năm học 2017 – 2018, 7 sinh viên trên không đạt yêu cầu Khoa sẽ đề nghị lên Nhà Trường chuyển sinh viên sang các lớp 59CD.

Danh sách 7 sinh viên trên như sau :

– Nguyễn Hữu Minh Đức, Nguyễn Văn Huy, Đàm Trung Nghiệp, Nguyễn Văn Thành, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Duy Tùng, Nguyễn Đức Vinh.

  • 1 sinh viên 61CDE phải đăng kí học lại cùng K62CDE.

 

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

Kết quả bảng điểm thi lại :

TT Mã SV Họ Tên Lớp Điểm các kỹ năng Tổng Trình độ xếp lớp Kết quả phân nhóm học kì 20171
Nghe Đọc Viết Nói
1 75159 Trần Đức Bình 59CDE 0 0 0 0 0.0 59CDE2 59CDE2
2 297259 Nguyễn Thị Hoan 59CDE 3.5 5 3.5 4.5 5.5 59CDE1 59CDE1
3 3608859 Nguyễn Mạnh Hùng 59CDE 0 0 0 0 0.0 59CDE2 59CDE2
4 88759 Văn Công Huy 59CDE 3 5.5 2.5 3.5 4.8 59CDE1 59CDE1
5 637459 Đặng Đức 59CDE 0 0 0 0 0.0 59CDE2 59CDE2
6 333059 Dương Quảng Bình 59CDE 4.5 5 2.5 4 5.3 59CDE1 59CDE1
7 158859 Nguyễn Hữu Minh Đức 59CDE 3 4 1 2 3.3 61CDE1 59CDE2
8 177559 Nguyễn Văn Huy 59CDE 4 5 0 1 3.3 61CDE1 59CDE2
9 51359 Vũ Thái Long 59CDE 4.5 5 1 3 4.5 59CDE2 59CDE2
10 46059 Đàm Trung Nghiệp 59CDE 0 0 0 0 0.0 61CDE1 59CDE2
11 3635559 Đoàn Tú Quân 59CDE 4.5 5 1.5 3.5 4.8 59CDE2 59CDE2
12 563259 Phan Văn Quốc 59CDE 3.5 5 1.5 4 4.7 59CDE2 59CDE2
13 3075759 Nguyễn Văn Thành 59CDE 3.5 3.5 1.5 2 3.5 61CDE1 59CDE2
14 476459 Trần Anh Tuấn 59CDE 3.5 4.5 1 1 3.3 61CDE1 59CDE2
15 6459 Lê Anh Tuấn 59CDE 5.5 5 1 4.5 5.3 59CDE2 59CDE2
16 484259 Nguyễn Duy Tùng 59CDE 0 0 0 0 0.0 61CDE1 59CDE2
17 320459 Nguyễn Đức Vinh 59CDE 3 4.5 1 2 3.5 61CDE1 59CDE2
18 22459 Nguyễn Anh Xuân 59CDE 4.5 5.5 1 2 4.3 59CDE2 59CDE2
19 660 Đỗ Tiến Đạt 60CDE 3.5 5 1.5 3.5 4.5 60CDE 60CDE
20 95460 Phạm Văn Đức 60CDE 5 4.5 1.5 1 4.0 60CDE 60CDE
21 81360 Trần Bá Duy 60CDE 4 5 1 1 3.7 61CDE1 61CDE1
22 41160 Hoàng Ngọc Khánh 60CDE 2.5 4.5 1 1 3.0 61CDE1 61CDE1
23 190261 Trần Minh Quyết 61CDE 0 0 0 0 0.0 62CDE 62CDE