thông báo kết quả phân nhóm học 64cde

Đánh giá

KHOA CẦU ĐƯỜNG THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÂN NHÓM HỌC LỚP 64CDE

Lưu ý : Với những sinh viên được phân vào nhóm 64CDE sẽ đi học theo thời khóa biểu của nhà trường lớp 64CDE.
Với những sinh viên được phân vào nhóm 64CDE1 sẽ đi học theo thời khóa biểu của nhà trường lớp 64CDE1.