THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC TIẾNG ANH CÁC LỚP CDE KÌ 20161 TUẦN 1+2+3+4