THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VỚI SINH VIÊN K57CDE

  • Trang chủ
  • Sinh viên
  • THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VỚI SINH VIÊN K57CDE
Đánh giá

Ban Chủ Nhiệm Khoa Cầu Đường, Bộ môn Đường ô tô – Đường đô thị, Bộ môn Cầu – Công trình ngầm thông báo đến toàn thể sinh viên lớp Cầu Đường Anh ngữ làm đồ án Tốt nghiệp như sau :

Đối với một số sinh viên CDE không đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Anh (kể từ K57), Khoa Cầu Đường yêu cầu phải thực hiện một số nội dung bắt buộc sau trong đồ án tốt nghiệp:

  1. Bản tóm tắt đồ án Tốt nghiệp từng chương trên khổ A1 phải viết bằng Tiếng Anh.
  2. Tất cả bản vẽ đều được viết, kí hiệu bằng Tiếng Anh.
  3. Thuyết minh bằng Tiếng Việt.
  4. Bảo vệ bằng tiếng Việt.

Yêu cầu toàn thể sinh viên CDE có liên quan nghiêm túc thực hiện!