THỜI KHÓA BIỂU HỌC TIẾNG ANH HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 -2017

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo lịch học tiếng Anh các lớp Cầu Đường Anh ngữ học kì 1 năm học 2016 – 2017.

Phòng học được bố trí các Tuần 1+2+3+4. Do từ Tuần 5 cần đợi nhà trường xếp lịch học cho K61 nên hiện chưa có phòng. Phòng học từ Tuần 5 sẽ được khoa cập nhật vào thời gian Tuần 3 hoặc 4. Đề nghị sinh viên lưu ý

Lịch trình đào tạo :

  • Lớp 58CDE: tuần học 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Thi giữa kỳ tuần 7, thi cuối kỳ tuần 16, học tiếng Anh chuyên ngành(10 buổi) tuần 17, 18, 19
  •  Lớp 59CDE: tuần học 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Thi giữa kỳ tuần 7, thi cuối kỳ tuần 15, học tiếng Anh chuyên ngành (5 buổi) tuần 16, 17,18
  •  Lớp 60CDE học tuần: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Thi giữa kỳ tuần 6, thi cuối kỳ tuần 15, học tiếng Anh chuyên ngành (5 buổi) tuần  16, 17, 18.
  •  Lớp 61CDE: tuần học 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25. Thi kiểm tra phân lớp tuần 6 , tuần 12 thi giữa kỳ, tuần 25 thi cuối kỳ

 

 

Tuần học : Tuần 1+2+3+4

 

TT Nhóm Thứ Tiết Phòng Ghi chú
1. 58CDE1 2 456 105H1 GVNN
2. 58CDE1 4 456 105H1
3. 58CDE1 6 456 105H1
4. 58CDE2 2 456 Không học do Trung tâm báo không bố trí được giáo viên.
5. 58CDE2 4 456 106H1 GVNN
6. 58CDE2 5 456 105H1
7. 59CDE1 2 789 108H1 GVNN
8. 59CDE1 4 789 108H1
9. 59CDE1 6 789 108H1
10. 59CDE2 2 789 109H1
11. 59CDE2 4 789 109H1 GVNN
12. 59CDE2 6 789 109H1
13. 60CDE 2 789 110H1
14. 60CDE 4 789 110H1
15. 60CDE 6 789 110H1 GVNN