Bộ môn Đường ô tô – đường đô thị thông báo về các lớp NV11-2020

  • Trang chủ
  • Sinh viên
  • Bộ môn Đường ô tô – đường đô thị thông báo về các lớp NV11-2020
Đánh giá

Bộ môn Đường ô tô – đường đô thị xin thông báo:
+ Lớp NV11 Đồ án hình học và khảo sát thiết kế đường ô tô; thầy phụ trách: PGS.TS Bùi Phú Doanh; doanhbp@huce.edu.vn;
+ Lớp NV11 Đồ án thiết kế nền mặt đường; thầy phụ trách TS Nguyễn Đức Nghiêm;nghiemnd@huce.edu.vn;
+ Lớp NV11 Đồ án Xây dựng đường; thầy phụ trách TS. Cao Phú Cường; cuongcp@huce.edu.vn;
Đề nghị các sinh viên liên lạc với giáo viên hướng dẫn qua địa chỉ email để biết thời gian hướng dẫn và phương thức hướng dẫn đồ án.