thông báo vv thi phân loại trình độ tiếng anh k64

Đánh giá

Sinh viên thi tại tầng 4 nhà Thư viện trường Đại học xây dựng. Khi đi thi yêu cầu sinh vien mang theo chứng minh thư nhân dân.

Danh sách sinh viên xem tại đây

 

Danh sách bổ sung:

  1. 73764 Nguyễn Tuấn HIệp 64CD1 phòng 2  8h45 – 9h30 ngày 15/9/2019
  2.  87064 Mai Nhật Hoàng 64CD1 phòng 2  9h30 – 10h15 ngyaf 15/9/2019
  3. 179964 Lê Đức Thắng 64CD4 phòng 2 10h15 – 11h00 ngày 15/9/2019
  4.  70964 Kim Thị Hậu 64CD4 phòng 2 8h00 – 8h45 ngày 15/9/2019