Điểm học kỳ I năm học 2019-2020

Đánh giá

Ngày 5 tháng 11 năm 2019

 

 • Kết quả phúc tra Kết cấu thép 1: pt
 • Kết quả phúc tra Máy XD SV132162: pt
 • Kết quả phúc tra GDQP2 SV27761: pt
 • Kết quả phúc tra Tiếng Anh CN: pt
 • Kết quả phúc tra Hình họa: pt
 • Kết quả phú tra Địa chất CT: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 1: pt
 • Kết quả phúc tra Vật lí 2 SV229162: pt
 • Nền móng LOPNV18+DQT+LOPB1: nm
 • Trắc đại cao cấp ĐC DQT: DQT
 • Quan trắc biến dạng DQT: DQT
 • Trắc địa DQT: DQT
 • Chuyên đề cầu DQT: DQT
 • Khai thác kiểm định cầu LOPNV23: kdc
 • Thiết kế XD cầu thép 1 DQT: DQT
 • Nhập môn cầu DQT: DQT
 • Tin học ứng dụng cầu DQT: DQT
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT1 DQT: DQT
 • Thiết kế và XD hầm GT2 LOPNV20: hgt2
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới ĐB DQT: DQT
 • Đường sắt DQT: DQT
 • Địa chất công trình LOPNV19: dc

Khóa 61:

 • Thiết kế và XD mố trụ càu 61CD1+2: mtrc
 • Cơ sở dữ liệu bản đồ số 61TRD: dlbd
 • Nền móng 61TRD: nm
 • Ngoại ngữ CN 61CD1+2+3+4+5+6: nncn

Khóa 62:

 • Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 62TRD: qh
 • Tư tưởng HCM 62CDE: tt
 • Sức bền vật liệu 2 62CDE: sb2
 • Thủy lực đại cc]ơng 62CDE: tl
 • Cơ học kết cấu 2 62CD1+2+3+4+5+6: chkc2
 • Thực tập ĐCCT 62CD1+2+3+4+5+6: tt
 • Kết cấu thép 1 62CD1+2+3+4: kct1
 • Máy XD 62CD1+2+3+4+5+6: mxd
 • Cơ học kết cấu 2 62TRD: chkc2
 • Tin học chuyên ngành 62TRD: thcn

Khóa 63:

 • Kỹ thuật điện 63CD1+2+3+4: ktd
 • Cơ học cơ sở 2 63CD1+2+3+4:chcs2
 • Đường lối CM của Đảng CSVN 63CD1+2+3+4: dl
 • Kỹ thuật nhiệt 63CDE: ktn
 • Trắc địa 63CD5+6: trd
 • Thực tập Trắc địa 63CD5+6: tt
 • Vẽ kỹ thuật 63CDE: vkt
 • Vẽ địa hình 63TRD: vdh
 • Môi trường và PTBV 63CD5+6: mtr
 • Tiếng ANh 7 63CDE: TA7

Khóa 64:

 • Tiếng Anh 1 64CDE: TA1

 

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

 • Đồ án Nền móng LOPB1+ LOPNV11: danm
 • Nền móng LOPNV17: nm
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật 60CD4 ngành Cầu: tt
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật 60TRD1: tt
 • Phiếu sửa điểm Môi trường và PT bến vững: psd
 • Phiếu sửa điểm TK và XD Cầu BTCT2: psd
 • Bảng điểm lẻ Tiếng Anh chuyên ngành Sv265861: bdl
 • Kết quả phúc tra Môi trường và PTBV Sv1510263: pt
 • Kết quả phúc tra Pháp luật Việt Nam ĐC Sv35263: pt

Khóa 64:

 • Giáo dục quốc phòng 1+2 64CDE: gdqp
 • Tiếng Anh 2 64CDE: TA2
 • Tiếng Anh cơ bản 1 64CD2: tacb1
 • Triết học Mác – Leenin 64CD1+2+3+4: trh
 • Tin học đại cương 64CD2+4: th

Ngày 24 tháng 12 năm 2019

 • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT

Khóa 62:

 • Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 62CD1+2+5+6: da

Khóa 64:

 • Giải tích 1 64CD1+2+3+4: gt1
 • Tin học đại cương 64CD1+3: th
 • Tiếng Anh cơ bản 64CD3+4: ta1
 • Hình họa 64CD3+4: hh
 • Đại số tuyến tính 64CD1+2+3+4: ds
 • Vật lí 1 64CD1+2+3+4: vl

 

Ngày 8 tháng 01 năm 2020

 • Đồ án lập các phương án cầu LOPNV11: da
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOPNV11: da
 • Cảng hành không sân bay DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Đồ án Kết cấu BTCT Sv229162: psd
 • Đồ án nền móng LOPNV15: da
 • Hệ thống thông tin địa lý DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm GDTC2 Sv1525861: psd
 • Kết quả phúc tra Tin học đại cương Sv141564: pt
 • Kết quả phúc tra Triết học Mác Lê nin: pt
 • Kết quả phúc tra Hình họa Sv238964: pt

Khóa 61:

 • Cơ sở trắc địa công trình 61TRD: cstrd
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 61CD2+3: da
 • Động lực học công trình 61CD1+2+E: dlh
 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 61CD6: ct1

Khóa 62:

 • Địa chất công trình 62CDE: dcct
 • Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 62CD1+2+5+6: csqh
 • Đồ án kết cấu BTCT 62CD3+4: da
 • Kết cấu BTCT 62CD1+2+3+4+5+6: kc
 • Cơ học kết cấu 1 62CDE: chkc
 • Trắc địa cao cấp đại cương 62TRD: trdcc
 • Hệ thống thông tin địa lý 62TRD: ht
 • Cơ học đất 62CD5+6: cd

Khóa 63:

 • Sức bền vật liệu 1 63CD1+2+3+4+5+6+TRD: sb1
 • Vật lí 2 63CDE: vl2
 • Trắc địa 63CD1+2: trd
 • Thực hành hóa đại cương 63CDE: thh
 • Thực hành vật lí 63CDE: thvl
 • Cơ học cơ sở 2 63CD5+6+TRD: chcs2
 • Cơ học cơ sở 1 63CDE: chcs1
 • Thực tập trắc địa 63CD1+2+3+4: tttrd
 • Thực hành máy trắc địa 63TRD: th
 • Đường lối CM của ĐCSVN 63CD5+6: dl
 • Trắc địa 63CD3+4: trd

Khóa 64:

 • Giáo dục quốc phòng 3 64CDE+E1: qp3
 • Hình họa 64CD1+2: hh