Điểm kỳ II năm học 2015-2016

Đánh giá

Ngày 23 tháng 6 năm 2016

  • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính Sv306657: pt
  • – Kết quả phúc tra Hóa học đại cương Sv109460: pt

 

Khóa 57:

  • Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 2 57CD2+E2: hgt2

 

Khóa 59:

  • Giáo dục thể chất 4 59CD2: TC4

 

Khóa 60:

  • Kỹ thuật nhiệt 60CD5+6: ktn
  • Vẽ kỹ thuật 60CD3+6: vkt
  • Cơ học cơ sở 1 60CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: chcs1