Điểm học kỳ 2 năm học 2016-2017

Đánh giá

Ngày 28 tháng 03 năm 2017

 • Nền móng DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT2 DQT: DQT
 • Kỹ thuật thi công cầu DQT: DQT
 • Thiết kế cầu DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Giáo dục thể chất 5 Sv 556159: psd
 • Kết quả phúc tra Vật liệu xây dựng sv33960:pt
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu + Đường + Trắc địa: ttcb

Khóa 58:

 • Kinh tế trắc đại 58TRD: kttrd
 • Quan trắc biến dạng 58TRD: qtrbd
 • Thiết kế và xây dựngCBTCT2 58CDE2: cauBTCT2

Khóa 59:

 • An toàn lao động 59CD1+2: atld

 

Ngày 4 tháng 4 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Nền móng Sv429358: pt
 • Phiếu sửa điểm Thực tập CBKT Sv 614954: psd
 • Kết quả phúc tra Quan trắc biến dạng Sv 142158: pt

Khóa 58:

 • Cảng hàng không sân bay 58CD1: hksb
 • Kỹ thuật giao thông 58CDE1: ktgt

Khóa 59:

 • Kinh tế xây dựng 1 59CDE: ktxd1
 • An toàn lao động 59CD3+4+E: atld

Khóa 60:

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh 60CDE+TRD: tt
 • Thủy lực đại cương 60CD1+2: tl

 

Ngày 5 tháng 4 năm 2017

 • Trắc địa DQT: DQT
 • Đồ án Nền móng LOPNV11: danm

Khóa 58:

 • Thiết kế và XD cầu thép 2 58CDE2: ct2

Khóa 59:

 • Nền móng 59CD1+2+3+4: nm

Khóa 60:

 • Địa chất công trình 60CDE: dcct
 • Đo điện tử GPS 60TRD: ddtgps
 • Trắc địa cơ sở 2 60TRD: trd2
 • Sức bền vật liệu 2 60CD1+2+3+4+5+6: sb2

 

Ngày 11 tháng 4 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Thiết kế và XD cầu thép 2: pt
 • Khoáng vật và Thạch học DQT: DQT
 • Địa chất công trình DQT: DQT
 • Cơ học đất Nền móng LOPNV11: chdnm
 • Thiết kế và XD hầm giao thông 1 DQT: DQT

Khóa 58:

 • Thiết kế và XD hầm giao thông 1 58CD1+2+E1+E2: hgt1

Khóa 59:

 • Đồ án nền móng 59CD1+2: danm
 • Kinh tế xây dựng 1 59CD5: ktxd1

Khóa 60:

 • Cơ học kết cấu 1 60CD1+2+3+4+5+6: chkc1
 • Thủy lực đại cương 60CD5+6+E: tl
 • Xác suất thống kê 60CDE: xstk

 

Ngày 13 tháng 4 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Cơ học kết cấu 1 Sv126160: pt

Khóa 58:

 • Thiết kế nền mặt đường 58CD3+4: tknmd
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT2 58CD2: ct2

Khóa 59:

 • Đồ án Nền móng 59CD5: danm
 • Nền móng 59CD5+E: nm
 • Nhập môn cầu 59CD3+4: nmc

 

Ngày 17 tháng 4 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Hóa học đại cương: pt
 • Kết quả phúc tra Đo đạc điện tử GPS Sv98660: pt
 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 1: pt
 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 2: pt
 • Kết quả phúc tra Cảng hàng không sân bay: pt

Khóa 59:

 • Kết cấu thép 1 59TRD: kct1

Khóa 60:

 • Thủy lực đại cương 60CD3+4: tldc

 

Ngày 21 tháng 4 năm 2017

 •  Nền móng LOPNV13: nm
 • Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới đường bộ DQT: DQT
 • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT
 • Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT
 • Địa chất công trình DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Địa chất công trình sv178159: pt
 • Kết quả phúc tra Nền móng Sv 560859: pt
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOPNV11: danmd

Khóa 58:

 • Đồ án Lập các phương án cầu 58CD2+E2: dalpac
 • Kỹ thuật giao thông 58CD1: ktgt

Ngày 27 tháng 4 năm 2017

 • Phiếu sửa điểm Thực tập địa chất công trình: psd
 • Cơ học cơ sở 2 DQT: DQT
 • Cơ học đất DQT: DQT

Khóa 59:

 • Kinh tế xây dựng 1 59CD1+2: ktxd1 

 

Ngày 16 tháng 5 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Kinh tế xây dựng 1: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 2 Sv 1528660: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế và XD hầm GT1: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học đất sv 118859: pt
 • Kết quả phúc tra Thủy lực đại cương sv 1127757: pt
 • Cảng hàng không sân bay DQT: DQT
 • Nhập môn cầu DQT: DQT

Khóa 61:

 • Thực hành vật lí 61CD6: thvl

 

Ngày 24 tháng 5 năm 2017

 • Bảng điểm lẻ Kỹ thuật điện Sv 656654: bdl
 • Thiết kế HH và KS đường bộ DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu DQT: DQT
 • Trắc địa LOPNV12: trd

Khóa 59:

 • Kinh tế xây dwungj 1 59CD3+4: ktxd1
 • Đồ án Nền móng 59CDE: danm

 

Ngày 7 tháng 6 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật giao thông Sv 244058: pt
 • Kết quả phúc tra Kinh tế xây dựng 1 Sv 314559: pt
 • Phiếu sửa điểm Đồ án Nền móng: psd
 • Cơ học đất LOPNV13: chd
 • Nền móng DQT: DQT

Khóa 59:

 • Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép 59TRD: dakc
 • Đồ án Nền móng 59CD3+4: danm
 • Đồ án Thiết kế Cầu bê tông cốt thép 59CD5: datkcaubtct
 • Thiết kế và xây dựng Cầu BTCT 59CD5: tkxdcbtct

 

Khóa 61:

 • Thực hnahf vật lí 61CD1+3+4+E+TRD: thvl
 • Vẽ kỹ thuật 61CD 1+2: vkt

 

Ngày 12 tháng 6 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Hình họa Sv178159: pt
 • Cơ học đất Nền móng LOPNV9: chdnm

Khóa 61:

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin (phần 2) K61: nlp2
 • Kỹ thuật nhiệt 61CD1+2+5++6: ktn
 • Thực hành vật lí 61CD5: thvl
 • Vẽ kỹ thuật 61CD5+6: vkt
 • Pháp luật Việt Nam đại cương 61CDE: pl

 

Ngày 14 tháng 6 năm 2017

 • Chuyên đề cầu DQT: DQT

Khóa 58:

– Chuyên đề cầu 58CDE2: cdc

Khóa 60:

 • Giáo dục thể chất 4 60CD2+6+E: tc4
 • Giáo dục thể chất 4 60CD5: tc4
 • Địa chất công trình 60CD3+4: dcct

Khóa 61:

 • Giải tích 2 61CD1+2: gt2
 • Giải tích 2 61CD3+4+5+6+E+TRD: gt2
 • Thực hành vật lí 61CD2: thvl
 • Vẽ kỹ thuật 61CD3+4+E+TRD: vkt

 

Ngày 22 tháng 6 năm 2017

 • Đồ án TK xây dwungj cầu thép LOPNV11: dact
 • Thiết kế XD cầu thép 1 DQT: DQT
 • Phiếu sử điểm Đồ án Kết cấu BTCT: psd
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv 859957: pt
 • Kết quả phúc tra Đồ án Cầu BTCT1:  pt
 • Đồ án Nền móng LOPNV12: danm

Khóa 58:

 • Thiết kế và XD hầm giao thông 2 58CD2: hgt2
 • Chuyên đề cầu 58CD2: cdc
 • Tin học ứng dụng cầu 58CDE2: tudc

Khóa 59:

 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT 59CD4: dacbtct

Khóa 60:

 • Thủy văn và phòng trống thiên tai 60CDE: tv
 • Địa chất công trình 60CD1+2+5+6+TRD: dcct
 • Xác suất thống kê 60CD1+2: xstk
 • Tư tưởng HCM 60CD1+2+3+4+5+6: tt

khóa 61:

 • Hóa học đại cương 61CD1+2+3+4+5: hh
 • Thực hành hóa đại cương 61CD1+2+3+4+5+E: thh
 • Vật lí 2 61CD1+2+E: vl2
 • Pháp luật Việt Nam đại cương 61CD5+6: pl

Ngày 29 tháng 6 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Những NL cơ bản của chủy nghĩa MLN 2 Sv 22061: pt
 • Kết quả phúc tra Máy xây dựng Sv 850655: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv 102261: pt
 • Thực tập Trắc địa LOPNV11: tttrd
 • Đồ án tốt nghiệp ngành Đường: DATN
 • Đồ án tốt nghiệp ngành Cầu: DATN

Khóa 58:

 • Đồ án Cơ sở đo ảnh 58TRD: dacsda
 • Đồ án Cơ sở trắc địa CT 58TRD: dacstrd
 • Trắc địa công trình chuyên ngành 58TRD: trdcn

Khóa 59:

 • Thiết kế và XD Cầu BTCT 1 59CD2: cbtct1
 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT 59CD2: dacbtct
 • Thiết kế HH và KS thiết kế đường bộ 59CD1+2+5: tkhh
 • Cơ sở đo ảnh 1 59TRD: csda1
 • Đồ án Tin học chuyên ngành 59TRD: dathcn
 • Địa chính chuyên ngành 59TRD: dccn

Khóa 60:

 • Lý thuyết sai số 1: ss1

Khóa 61:

 • Kỹ thuật nhiệt 61CD3+4+E: ktn
 • Vật lí 2 61CD3+4+5+6+TRD: vl2
 • Pháp luật Việt Nam đại cương 61CD1+2: pl
 • Thực hành hóa đại cương 61CD6: thh
 • Hóa học đại cương 61CD6+E: hhdc

 

Ngày 03 tháng 7 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Thiết kế và XD hầm giao thông 2 : pt
 • Phiếu sửa điểm Thiết kế HH và KS đường bộ SV 55459: psd
 • Đồ án Thiết kế HH và KS thiết kế đường bộ LOPNV11: dahh

Khóa 58:

 • Giao thông và đường đô thị 58CDE1: gt
 • Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới đường bộ 58CD2+E1: qhgt
 • Tin học ứng dựng đường 58CD1: thudd
 • Đồ án Cơ sở Trắc địa công trình 58TRD: datrd
 • Cơ sở viễn thám 58TRD: csvt
 • Đồ án Cơ sở đo ảnh 58TRD: dacsda

Khóa 59:

 • Đồ án Thiết kế HH và KSTK đường bộ 59CD2: dahh
 • Cơ sở đo ảnh 1 59TRD: csda1

Khóa 60:

 • Giáo dục thể chất 4 60CD4: tc4
 • Sức bền vật liệu 2 60CDE+TRD: sb2

Khóa 61:

 • Pháp luật Việt Nam đại cương 61TRD: pl
 • Cơ học cơ sở 1 61CD5+6+E: chcs1

Ngày 6 tháng 7 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Thiết kế và XD hầm giao thông 2 Sv 514458: pt

Khóa 58:

 • Tin học ứng dụng đường 58CDE1: thudd
 • Xây dựng đường và đánh giá CL 58CDE2: xdd
 • Kinh tế quản lý và khai thác đường 58CD1+E1: ktktd
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ 58CD1: qhgtvt
 • Đồ án Kỹ thuật giao thông 58CD1+E1: daktgt

Khóa 59:

 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT 59CDE: dacbtct
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT1 59CDE: tkxdc
 • Đồ án Thiết kế hình học và KSTK đường bộ 59CD1: dahh

 

Ngày 13 tháng 7 năm 2017

 • Đồ án Tốt nghiệp ngành Trắc địa: datn
 • Kết quả phúc tra Quy hoạch GTVT: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế HH và KSTK đường: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật điện SV 279755: pt
 • Két quả phúc tra Hóa học đại cương:pt
 • Phiếu sửa điểm Đồ án Trắc địa công trình SV 3401158: psd
 • Phiếu sửa điểm Thủy văn và phòng chống thiên tai SV 66160: psd
 • Phiếu sửa điểm Giáo dục thể chất 4 SV 141460: psd
 • Khai thác kiểm định cầu DQT: DQT

Khóa 58:

 • Đồ án Lập các phương án cầu 58CD2: dalpac
 • Khai thác kiểm định cầu 58CD2: ktkdc
 • Hệ thống thông tin địa lý 58TRD: ttdl
 • Xây dựng và đánh giá CL 58CDE1: xdd
 • Đồ án Xây dựng đường 58CDE1: daxdd

Khóa 59:

 • Hệ thống thông tin địa lý 59TRD: ttdl
 • Ngoại ngữ chuyên ngành 59CDE: nncn
 • Các phương pháp số trong cơ học kết cấu 59CD1+2+3+4+5+E: pps
 • Thiết kế và Xây dựng Cầu BTCT 1 59CD3+4: tkcbtct
 • Đồ án Thiết kế cầu BTCT 59CD3: dacbtct
 • Kết cấu bê tông cốt thép 59TRD: kct
 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ 59CD3+4+E: tkhh
 • Đồ án Thiết kế HH và KSTK đường bộ 59CD3+5: dahh
 • Trắc địa cao cấp đại cương 59TRd: trd
 • Đồ án Địa chính đại cương 59TRd: dadc

Khóa 60:

 • Cơ học kết cấu 60CDe+TRD: chkc1
 • Giáo dục thể chất 4 60TRD: tc4
 • Thực tập Trắc địa cơ sở 60TRD: tttrd
 • Thủy văn và phòng chống thiên tai 60CD1+2+3+45+6: tv

Khóa 61:

 • Ngoại ngữ 2 61CDE: nn2
 • Pháp luật Việt Nam đại cương 61CD3+4: pl

 

Ngày 19 tháng 7 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Xác suất thống kê: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2: pt
 • Phiếu sửa điểm Thực hành hóa đại cương: psd
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng DQT: DQT

Khóa 58:

 • Đường sắt 58CD1: ds
 • Đồ án Xây dựng đường 58CD1: daxdd
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng 58CD1: xdd

Khóa 59:

 • Thiết kế và XD Cầu BTCT 1 59CDE: ct1
 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT 59CDE: dacbtct

Khóa 60:

– Xác suất thống kê 60CD5+6: xstk

 

Ngày 24 tháng 7 năm 2017

 • Phiếu sửa điểm Nền móng: psd
 • Phiếu sửa điểm Chuyên đề cầu SV 216858: psd
 • Kết quả phúc tra TKHH và KSTK đường: pt
 • Kết quả phú tra Trắc địa cao cấp: pt

Ngày 27 tháng 7 năm 2017

 • Bảng điểm lẻ Vật lí 2 SV 17961: bdl
 • Kết quả phúc tra Trắc địa cao cấp 2: pt
 • Kết quả phúc tra Hình họa SV 39860:pt

Khóa 58:

 • Tin học ứng dụng cầu 58CD2: tudc

 

Ngày 7 tháng 8 năm 2017

Khóa 58:

 • Xây dwungj đường và đánh giá chất lượng 58CD2: xdd

Khóa 60:

 • Vật liệu xây dựng 60CD1+2+3+4+5+6+E: vlxd

 

Ngày 15 tháng 8 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Thủy văn và phòng chống thiên tai Sv193460: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật điện Sv 66160: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 1 Sv 3293458: pt
 • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính Sv 3053659: pt
 • Kết quả phúc tra Các PPS trong CHKC Sv296059: pt

Khóa 59:

 • Đồ án TKHH và KTTK đường bộ 59CD4+E: dahh
 • Thực tập công nhân ngành Cầu + Trắc địa: ttcn
 • Thực tập công nhân ngành Đường: ttcn

 

Ngày 29 tháng 8 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Thực tập công nhân SV 489459: pt
 • Phiếu sửa điểm Thủy văn và phòng tróng thiên tai SV 1528460: psd
 • Phiếu sửa điểm Đồ án thiết kế cầu BTCT SV 02102211: psd
 • Phiếu sửa điểm Giáo dục thể chất 4 SV 52660, 96360: psd
 • Kết quả phúc tra Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ Sv314958: pt

Ngày 20 tháng 9 năm 2017

 • Phiếu sử điểm Xây dwungj đường và đánh giá chất lượng Sv 285858: psd
 • Kết quả phúc tra Thiết kế và KSTK đường Sv400459: pt
 • Đồ án tốt nghiệp đợt 4 ngành Cầu: datn
 • Đồ án tốt nghiệp đợt 4 ngành Đường + Trắc địa: datn