Điểm học kỳ I năm học 2016-2017

Đánh giá

Ngày 28 tháng 9 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Thực tập cán bộ kỹ thuật sv790357: pt
 • Khai thác kiểm định cầu DQT: DQT
 • Trắc địa (140211) DQT: DQT
 • Trắc đại (141601) DQT: DQT
 • Giao thông và đường đô thị (161707) DQt: DQT
 • Giao thông và đường đô thị (160469) DQt: DQt
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường: tttn
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu: tttn
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Trắc địa: tttn

 

Ngày 5 tháng 10 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Giao thông và đường đô thị Sv 012920: pt
 • Phiếu sửa điểm Thực tập cán bộ kỹ thuật Sv 846057: psd
 • Bảng điểm lẻ Thực tập cán bộ kỹ thuật Sv 012920: bdl

 

Ngày 11 tháng 10 năm 2016

 • Địa chất công trình (150211) DQT: DQT
 • Khoáng vật và Thạch học DQT: DQT
 • Địa chất công trình và Đại chất thủy văn DQT: DQT
 • Địa chất công trình (151901) DQT: DQT
 • Địa chất công trình (153101) DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu DQT: DQT

Khóa 58:

 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu 58CD4+5:mtrc

Khóa 59:

 • Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 59TRD: qhkt
 • Máy xây dựng 59CD1+2: mxd

Khóa 60:

 • Cơ học cơ sở 2 60CD1+2+3+4: chcs2
 • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 60TRD: dl

 

Ngày 12 tháng 10 năm 2016

 • Công nghệ Gis DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Thiết kế và xây dwungj mố trụ cầu sv236858: psd

Khóa 58:

 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu 58CD1+2: mtc

Khóa 59:

 • Lý thuyết sai số 59TRD: ltss
 • Cơ học kết cấu 1 59CD2: chkc1

Khóa 60:

 • Thực hành vật lí 60CD5: thvl
 • Trắc địa 60CD5+6: trd
 • Thực tập Trắc địa 60CD5+6+E: tttrd

 

Ngày 17 tháng 10 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Hình họa sv1516560: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 2 sv198360: pt
 • Cơ học đất và đá DQT: DQT
 • Cơ học đất DQt: DQT
 • Phiếu sửa điểm Máy xây dwungj sv878757: psd
 • Phiếu sửa điểm Thực tập CBKT sv319257: psd

Khóa 58:

 • Kinh tế xây dwungj 1 58CD1+2: ktxd1

Khóa 59:

 • Cơ học đất 59TRD: chd

Khóa 60:

 • Xác suất thống kê 60TRD: xstk

Khóa 61:

 • Giáo dục Quốc phòng 1+3 61TRD: qp13

 

Ngày 18 tháng 10 năm 2016

 • Trắc địa và hệ thống thông tin toàn cầu DQt: DQT

Khóa 58:

 • Nền móng 58TRD: nm

Khóa 59:

 • Kết cấu thép 1 59CD1+2+3+4: kct1
 • Cơ học đất 59CDE: chd
 • Máy xây dựng 59CD3+4+5+E: mxd

Khóa 60:

 • Môi trường và phát triển bền vững 60CDE: mt
 • Trắc địa 60CDE: trd

Khóa 61:

 • Giáo dục quốc phòng 2 61TRD: qp2

 

Ngày 24 tháng 10 năm 2016

 • Phiếu sửa điểm Nền móng sv318658: psd

Khóa 58:

 • Cơ sở dữ liệu bản đồ số 58TRD: bds

Khóa 60:

 • Môi trường và phất triển bền vũng 60CD5+6: mt
 • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 60CD1+2+3+4: dl

 

Ngày 25 tháng 10 năm 2016

Khóa 59:

 • Cơ học kết cấu 2 59CD1+2+3+4+5+E+TRD: chkc2
 • Cơ học đất 59CD5: chd

Khóa 60:

 • Kỹ thuật điện 60CD1+2+3+4: ktd

 

Ngày 02 tháng 11 năm 2016

 • Phiếu sử điểm Kết cấu thép 1 Sv 3061557: psd
 • Kết quả phúc tra Tin học đại cương Sv 137157: pt
 • Nền móng DQT : DQT

Khóa 58:

 • Kinh tế xây dựng 1 58CD3+4: ktxd1
 • Thiết kế và Xây dựng mố trụ cầu 58CDE: mtc

Khóa 59:

 • Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 59CDE: qhkt

 

Ngày 9 tháng 11 năm 2016

 • Đồ án Nền móng LOPNV11+12: danm
 • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT
 • Tin học ứng dụng đường LOPNV22+ DQT: tudd
 • Đồ án đường 1 LOPNV11: dad1
 • Giao thông và đường đô thị LOPNV22: gt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu sv 314658: kqpt
 • Kết quả phúc tra Cơ học đất sv 322358: kqpt
 • Kết quả phúc tra Thực tập cán bộ kỹ thuật sv 436157: pt
 • Phiếu sửa điểm Cơ học đất sv 173559: psd
 • Khóa 58:
 • Đồ án Nền móng 58TRD: danm

 

Ngày 02 tháng 12 năm 2016

 • Địa chất công trình LOPNV19: dcct
 • Đồ án Xây dwungj đường LOPNV11: daxdd
 • Chuyên đề cầu DQT: DQT
 • Kinh tế quản lý và khai thác đường DQT: DQT
 • Kết quả phúc tra Cơ học kết cấu 2 sv3108758: kqpt

 

Ngày 13 tháng 12 năm 2016

 • Nền móng LOPNV17: nm
 • Đồ án Nền móng LOPNV14+16: danm
 • Kết quả phúc tra Xác suất thống kê Sv1494755: pt
 • Phiếu sửa điểm Nền móng Sv137157: psd
 • Phiếu sửa điểm Những NL cơ bản của CNMLN (phần 1) Sv128060: psd

 

Ngày 26 tháng 12 năm 2016

 •  Nền móng LOPNV18: danm
 • Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế xây dwungj cầu thép LOPNV11: dact
 • Kết quả phúc tra Vật lí 1 SV527058: pt

Khóa 58:

 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 58CD1+2: danmd

 

Ngày 5 tháng 01 năm 2017

 • Phiếu sửa điểm Thực tập Trắc địa Sv32360: psd
 • Đồ án TK và XD hầm GT LOPNV: dahgt
 • Thiết kế và XD hầm GT DQT: DQT
 • Thiết kế HHvaf KSTK đường bộ DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Nguyên lý cơ bản của CNMLN 1 Sv125060: psd
 • Phiếu sửa điểm Giáo dục thể chất 1 Sv653656: psd

Khóa 58:

 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 58CD3+4: tkxdct1
 • Đồ án thiết kế XD cầu thép 58CD3+4: daxdct

Khóa 59:

 • Giáo dục thể chất 5 59CD1+2+3+4+5+E+TRD: tc5
 • Cơ học đất 59CD3+4: chd
 • Đại chính đại cương 59TRD: dcdc
 • Kết cấu bê tông cốt thép 59CDE: kcbtct
 • Đồ án kết cấu bê tông cót thép 59CD5+E: dakc

Khóa 60:

 • Cơ học cơ sở 2 60CD5+6+e+TRD: chcs2
 • Giáo dục thể chất 3 60CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: tc3
 • Thực tập Trắc địa 60CD1+2+3+4: tttrd
 • Trắc địa 60CD1+2+3+4: trd

Khóa 61:

 • Hình họa 61CD1+2: hh
 • Giáo dục Quốc phòng 1 61CD1+2+3+4+5: qp1

 

Ngày 10 tháng 01 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Giáo dục quốc phòng 3: pt

Khóa 58:

 • Động lực học công trình 58CD1+2+3+4+5+E: dlhct
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 58CD4: danmd

Khóa 59:

 • Kết cấu thép 1 59CD5+E: kct1

Khóa 60:

 • Kỹ thuật điện 60CDE: ktd

Khóa 61:

 • Giáo dục quốc phòng 1 61CD6+E: QP1
 • Giáo dục quốc phòng 2 61CD1+2+3+4+5+6+E: QP2
 • Giáo dục quốc phòng 3 61CD1+2+3+4+5+6+E: QP3
 • Vật lí 1 61CD1+2+5+6+TRD: vl1
 • Hình họa 61CD3+4: hh

 

Ngày 16 tháng 01 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Giáo dục quốc phòng 3 sv68361: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 sv1127757: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 1: pt
 • Kết quả phúc tra Giáo dục quốc phòng 2 sv 123161: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 2 sv1494755: pt
 • Phiếu sửa điểm Cơ học đất sv215859: psd
 • Phiếu sửa điểm Cơ học đất sv179858: psd
 • Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới đường bộ LOPNV22: qgml
 • Trắc địa cao cấp đại cương 1 DQT: DQT
 • Thực tập Trắc địa LOPNV11: tttrd
 • Thiết kế và Xây dựng Cầu BTCT 1 DQT: DQT
 • Thiết kế và Xây dựng Cầu BTCT 1 LOPNV21: cbctt1
 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT LOPNV11: dacbtct

Khóa 58

 • Đồ án Thiết kế Xây dựng cầu thép 58CD1+2: datkct
 • Thiết kế Xây dựng cầu thép 1 58CD1+2: tkct1
 • Cơ sở trắc địa công trình 58TRD: trdct
 • Cơ sở đo ảnh 2 58TRD: csda2
 • Ngoại ngữ chuyên ngành 58CDE: nncn

Khóa 59:

 • Tin học chuyên ngành 59TRD: thcn
 • Nhập môn cầu 59CD1+2: nmc
 • Trắc địa cao cấp đại cương 1 59TRD: trddc1
 • Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 59CD3+4: dakc
 • Kết cấu bê tông cốt thép 59CD3+4+5: kcbtct

Khóa 60:

 • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 60CD5+6+E: dl
 • Vẽ địa hình 60TRD: vdh
 • Trắc địa cơ sở 1 60TRD: trdcs1
 • Môi trường và phát triển bền vũng 60CD1+2: mt

Khóa 61:

 • Ngoại ngữ 1 61CDE: nn1
 • Đại số 61CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: ds
 • Giải tích 1 61CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: gt1

 

Ngày 24 tháng 01 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật sv3624259: pt
 • Kết quả phúc tra Vật lí 1 SV 5161: pt
 • Phiếu sửa điểm Kết cấu thép 1 Sv 177559: psd
 • Đồ án Tốt nghiệp ngành Đường: datn
 • Đồ án Tốt nghiệp ngành Cầu: datn
 • Đồ án Tốt nghiệp ngành Trắc địa: datn
 • Nhập mon cầu DQT: DQT
 • Đồ án Lập các phương án cầu LOPNV11: dalpac
 • Cơ sở bản đồ DQT: DQT
 • Đồ án Cơ sở Trắc địa công trình LOPNV11: dacstrd
 • Đồ án nền móng LOPNV13: danm
 • Đồ án Thiết kế hình học và KSTK đường bộ LOPNV11: dahh

Khóa 58:

 • Ngoại ngữ chuyên ngành 58CD1+2++3+4: nncn
 • Kinh tế XD1 58CDE: ktxd1
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 58CD2+5: danmd
 • Cơ sở bản đồ 58TRD: csbd
 • Đồ án Trắc địa cao cấp 58TRD: datrd
 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 58CD5: tkxdct1
 • Đồ án Thiết kế xây dựng cầu thép 58CD5: datkct

Khóa 59:

 • Thực tập Địa chất công trình 59CD1+2+3+4+5+E: ttdcct
 • Nhập môn cầu 59CDE: nmc
 • Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 59CD1+2: dakc
 • Kết cấu bê tông cốt thép 59CD1+2: kccbtc
 • Cơ học đât 59CD1+2: chd

Khóa 60:

 • Sức bền vật liệu 1 60CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: sbvl1
 • Môi trường và phát triển bền vững 60CD3+4: mt
 • Thực hành máy trắc địa60TRD: thmtrd

Khóa 61:

 • Tin học đại cương 61CD6: thdc
 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin phần 1 61CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: nlp1
 • Vật lí 1 61CDE: vl1

 

Ngày 7 tháng 02 năm 2017

 • Tin học ứng dụng cầu DQT: DQT
 • Thiết kế XD cầu thép 1 DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Sức bền vật liệu 1 sv4660:psd

Khóa 58:

 • Kinh tế xây dựng 1 58CD5: ktxd1
 • Thiết kế XD cầu thép 1 58CDE: tkct1
 • Đồ án Thiết kế XD cầu thép 58CDE: dact
 • Thiết kế nền mặt đường 58CD1+2: tknmd

Khóa 59:

 • Vật liệu xây dựng 59TRD: vlxd
 • Nhập môn cầu 59CD5: nmc
 • Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 59CD3+4+5: qh&kt

Khóa 60:

 • Kỹ thuật điện 60CD5+6: ktd

Khóa 61:

 • Vật lí 1: 61CD3+4: vl1
 • Hình họa 61CD5+6+E: hh
 • Tin học đại cương 61CD1+3+4+5: thdc

 

Ngày 10 tháng 02 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính Sv 80961: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 1: pt

 

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Hình họa: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế nền mặt đường: pt
 • Kết quả phúc tra Tin học đại cương Sv46161: pt
 • Phiếu sửa điểm Thủy lực đại cương: psd
 • Cảng hàng không và sân bay QDT: DQT

Khóa 58:

 • Thiết kế nền mặt đường 58CD5: tknmd

Khóa 59:

-Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 59CD1+2: qhkt

Khóa 61:

 • Hình họa 61TRD: hh
 • Tin học đại cương 61CDE: thdc

 

Ngày 27 tháng 02 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Ngoại ngưc chuyên ngành sv486558: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế nền mặt đường: pt
 • Phiếu sử điểm Thiết kế nền mặt đường Sv306658: psd

Khóa 61:

 • Ngoại ngữ 2 60CDE: nn2

 

Ngày 28 tháng 3 năm 2017

 • Đồ án nền móng LOPNV15: danm

 

Ngày 17 tháng 4 năm 2017

 • Đồ án Tốt nghiệp đợt 2 ngành Cầu + Đường: datn
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng DQT: DQT