Điểm học kỳ I NH 2017-2018

Đánh giá

Ngày 20 tháng 9 năm 2017

 • Thực tập cán bộ kỹ thuật 58TRD: tttn
 • Thự tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường: tttn
 • Phiếu sửa điểm Thực tập cán bộ kyc thuật Sv 3237258: psd

Ngày 5 tháng 10 năm 2017

 • Địa chất công trình và Địa chất thủy văn (120212) DQT: DQT
 • Địa chất công trình và Địa chất thủy văn (120213) DQT: DQT
 • Địa chất công trình DQT: DQT

 

Ngày 10 tháng 10 năm 2017

 • Cơ học đất DQT: DQT
 • Cơ học đất và đá DQT: DQT
 • Nền móng DQT: DQT

Khóa 59:

 • Nền móng 59TRD: nm
 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu 59CD3+4: mtc

Khóa 60:

 • Máy xây dựng 60CD5+6: mxd

 

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Máy xây dựng Sv207360: pt
 • Phiếu sửa điểm Nền móng: psd
 • Trắc địa (141601) DQT: DQT
 • Trắc địa và hệ thống thông tin toàn cầu DQT: DQT
 • Sử dụng bản đồ và hệ thống GIS DQT: DQT
 • Trắc đại (140211) DQT: DQT
 • Thiết kế  và xây dwungj mố trụ cầu DQT: DQT

Khóa 59:

 • Cơ sở dữu liệu bản đồ số 59TRD: bds
 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu 59CD5: mtc

Khóa 60:

 • Kết cấu thép 1 60CD2: kct1
 • Máy xây dựng 60CD1+2+E: mxd

Khóa 61:

 • Kỹ thuật điện 61CD3+4: ktd
 • Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 61CD1+2+3+4+TRD: dlcm
 • Trắc địa 61CD5+6+E: trd
 • Thực tập trắc địa 61CD5+6+E: tttrd

Khóa 62:

 • Giáo dục Quốc phòng 1+2+3 62TRD: qp

 

Ngày 23 tháng 10 năm 2017

 • Kết quả phúc tra Vẽ kỹ thuật SV 261361: pt
 • Thực tập Trắc đại LOPNV11: tttrd

Khóa 59:

 • Ngoại ngữ chuyên ngành 59CD3+5: nncn

Khóa 60:

 • Máy xây dựng 60CD3+4: mxd
 • Kết cấu thép 1 60CD3+4: kct1
 • Cơ học kết cấu 2 60CD1+2+5+6+E+TRD: chkc2

Khóa 61:

 • Môi trường và phát triển bền vững 61CDE: mt
 • Cơ học cơ sở 2 61CD1+2+3+4: chcs2

 

Ngày 01 tháng 11 năm 2017

 • Thiết kế và XD Cầu BTCT1 DQT: DQT
 • Cơ học đất Nền móng DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Phương pháp số trong cơ học kết cấu Sv301458: psd
 • Kết quả phúc tra Nền móng Sv3063259: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 2 Sv6358: pt
 • Kết quả phúc tra Những nguyên lý cơ bản của CNMLN1 Sv918657: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật điện: pt
 • Kết quả phúc tra Máy xây dựng: pt
 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 1 Sv143260:pt
 • Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu: ttcbkt

Khóa 59:

 • Đồ án Nền móng 59TRD: danm

Khóa 61:

 • Kỹ thuật điện 61CD1+2: ktd
 • Môi trường và phát triển bền vững 61Cd5+6: mt

 

Ngày 21 tháng 11 năm 2017

 • Phiếu sửa điểm Kết cấu bê tông cốt thép: psd
 • Phiếu sửa điểm Trắc địa Sv197461: psd
 • Phiếu sửa điểm Ngoại ngữ chuyên ngành Sv290059: psd
 • Phiếu sửa điểm Cơ học kết cấu 2 Sv130960: psd
 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 1 Sv3426458: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế và XD mố trụ cầu: pt
 • Kết quả phúc tra Kỹ thuật điện Sv1175854: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv1025355: pt
 • Kết quả phúc tra Ngọai ngữ chuyên ngành: pt
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ DQT: DQT
 • Giao thông và đường đô thị LOPNV22: gt
 • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT
 • Trắc địa LOPNV23: trd
 • Nhập môn cầu DQT: DQT
 • Chuyên đề cầu DQT: DQT
 • Khai thác kiểm định cầu DQT: DQT
 • Tin học ứng dựng cầu DQT: DQT

Khóa 61:

 • Xác suất thồng kê 61TRD: xstk

 

Ngày 4 tháng 11 năm 2017

Kinh tế quản lý và khai thác đường LOPNV20 (Bản in từ edusoft): ktd

 

Ngày 14 tháng 12 năm 2017

 • Phiếu sửa điểm Thực hành Hóa học đại cương: psd
 • Phiếu sửa điểm Vật lí 1 Sv 73158: psd
 • Thiết kế và XD cầu thép 2 DQT: DQT
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT 2 DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế và XD hầm GT LOPNV11: dahgt
 • Thiết kế và XD hầm GT 2 LOPNV23: hgt2
 • Địa chất công trình LOPNV19: dcct
 • Đồ án Nền móng LOPNV11: danm
 • Nền móng LOPNV17+18: nm

 

Ngày 02 tháng 01 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Nền móng: pt
 • Đồ án Nền móng LPONV16: danm

Khóa 60:

 • Cơ học đất 60CD3+4: chd
 • Đồ án Kết cấu BTCT 60CD1+5+6: dakcbtct
 • Giáo dục thể chất 5: 60CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: tc5

Khóa 61:

 • Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam 61CDE: dl

Khóa 62:

 • Những nguyên lý co bản của CNMLN (phàn 1) 62CD1+2++3+4: nnlp1
 • Giáo dục quốc phòng 1 62Cd1+2+3+4+5+6: qp1
 • Giáo dục quốc phòng 2 62CD1+2+3+4+5+6: qp2
 • Giáo dục quốc phòng 3 62CD1+2+3+4+5+6: qp3

 

Ngày 9 tháng 01 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Giáo dục quốc phòng 1 Sv19762: pt
 • Đồ án tốt nghiệp K58 đơt 1 ngành Đường HĐ 1+2+3+4+5: datnd
 • Đồ án tốt nghiệp K58 đợt 1 ngành Cầu HD2+3: datnc
 • Kinh tế quản lý và khai thác đường DQT: DQT
 • Đồ án Xây dựng đường LOPNV11: daxdd
 • Phiếu sửa điểm Cơ học đất: psd

Khóa 60:

 • Nhập mông cầu 60CD1+2+E: nmc
 • Kết cấu thép 1 60CDE: kct1
 • Cơ sở quy hoạch và kiến trúc 60CD1+2+3+4+5+6: csqh
 • Cơ học đất 60CD1+2+E: chd
 • Đồ án kết cấu BTCT 60CD3+4: dakc

Khóa 61:

 • Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 61CD5+6: dl

Khóa 62:

 • Đại số tuyến tính 62CD3+4+5+6+TRD: dstt
 • Giải tích 1 62CD1+3+5+6: gt1
 • Hình họa 62CD1+2: hh
 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin (phần 1) 62CD5+6: mlnp1

 

Ngày 10 tháng 01 năm 2018

 • Kết quả phúc tra Hình họa: pt
 • Đồ án Thiết kế Cầu BTCT LOPNV11: da
 • Đồ án Lập các phương án cầu LOPNV11: da
 • Đồ án Cầu 1 LOPNV11: da
 • Thực tập Đại chất công trình LOPNV11: ttdc
 • Đồ án tốt nghiệp K58 đợt 1 ngành Đường HD1 CDE: datn

Khóa 60:

 • Nhập môn cầu 60CD5+6: nmc
 • Thực tập Địa chất công trình 60CD1+2+3+4+5+6+E: ttdc

Khóa 62:

 • Tin học DC 62CD6: thdc
 • Vật lí 1 62CD3+4: vl1
 • Hình họa 62CD3+4+5+6+TRD: hh

 

Ngày 12 tháng 01 năm 2018

 • Đồ án tốt nghiệp ngành Đường HD 2+3CDE: datn
 • Đồ án tốt nghiệp ngành Trắc địa: datn
 • Đồ án tốt nghiệp ngành Cầu HD1+4: datn
 • Đồ án Cơ sở Trắc địa công trình LOPNV11: dacosotrd
 • Kết quả phúc tra Hình họa Sv26961: pt
 • Phiếu sửa điểm Đồ án xây dựng đường Sv1167255: psd
 • Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới đường bộ LOPNV22: qhgt
 • Đồ án Thiết kế hình học và khảo sát thiết kế đường bộ LOPNV11: dahh

Khóa 59:

 • Thiết kế nền mặt đường 59CD2+E: tknmd
 • Thiết kế Xây dựng cầu thép 1 59CD5: tkxdct1
 • Đồ án thiết kế xây dựng cầu thép 59CD5: dact
 • Cơ sở đo ảnh 2 59TRD: csda2
 • Cơ sở trắc địa công trình 59TRD: cstrd
 • Đồ án thiết kế nền mặt đường 59CD1+2+3+4+5: danmd

Khóa 60:

 • Kết cấu bê tông cốt thép 60CD3+4+E: kcbtct
 • Đồ án kết cấu bê tông cốt thép 60CDE: dakc
 • Kết cấu thép 1 60CD5+6: kct1
 • Tin học chuyên ngành 60TRD: thcn
 • Trắc địa cao cấp đại cương 60TRD: trdcc

Khóa 61:

 • Môi trường và phát triển bền vững 61CD1: mt
 • Vẽ địa hình 61TRD: vdh
 • Thực hành máy trắc địa 61TRD: thmtrd
 • Thực tập Trắc địa 61CD1+2: tttrd
 • Cơ học cơ sở 2 61CD5+6+E: chcs2

Khóa 62:

 • Đại số tuyến tính 62CD1+2: dstt

 

Ngày 18 tháng 01 năm 2018

 • Đồ án nền móng LOPNV14+15: danm
 • Phiếu sửa điểm Thực tập đệ chất công trình: psd
 • Kết quả phúc Giáo dục quốc phòng: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế nền mặt đường: pt
 • Kết quả phúc tra Cơ học đất: pt
 • Kết quả phúc tra Những nguyên lý cơ bản phần 1: pt
 • Kết quả phúc tra Hình họa: pt
 • Đồ án tốt nghiệp K58 đợt 1 ngành Cầu HDD: datn

Khóa 59:

 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường 59CDE: danmd
 • Thiết kế Xây dựng cầu thép 1 59CDE: tkxdct1
 • Đồ án Thiết kế xây dựng cầu thép: daxdct

Khóa 60:

 • Lý thuyết sai số 2 60TRD: ltss
 • Cơ học đất 60CD5+6+TRD: chd
 • Nhập môn cầu 60CD3+4: nmc
 • Kết cấu bê tông cốt thép 60CD1+2+5+6: kc

Khóa 61:

 • Thực tập trắc địa 61CD3+4: tttrd
 • Trắc địa 61CD1+2+3+4: trd
 • Trắc đại cơ sở 1 61TRD: trdcs1
 • Kỹ thuật điện 61CD5+6: ktd
 • Cơ học cơ sở 2 61TRD: chcs2

Khóa 62:

 • Vật lí 1 62CD1+2+5+6: vl1
 • Tin học đại cương 62CD1+2+5: thdc

 

Ngày 26 tháng 01 năm 2018

 • Đại chính đại cương DQT: DQT
 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Sức bền vật liệu 1 Sv254261: psd
 • Giao thông và đường đô thị DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Thực tập Đại chất công trình: psd
 • Kết quả phúc tra Cơ học đất: pt
 • Kết quả phúc tra Tiếng Anh cơ bản 1 Sv111662: pt
 • Kết quả phúc tra Đò án Thiết kế cầu BTCT Sv442058: pt
 • Kết quả phúc tra Những nguyên lý CB của CN Mác Lê nin P1 Sv238962: pt
 • Kết quả phúc tra Thiết kế nền mặt đường Sv161159: pt
 • Bảng điểm lẻ Giáo dục quốc phòng 1+2+3 Sv138661: bdl

Khóa 59:

 • Thiết kế xây dwungj cầu thép 1 59CD2+3+4: tkxdct1
 • Đồ án Thiết kế xây dựng cầu thép 59CD2+3+4: dact
 • Thiết kế nền mặt đường 59CD3+4: nmd
 • Động lực học công trình 59CD1+2+3+4: dlh
 • Đồ án Trắc địa cao cấp 59TRD: datrdcc
 • Đồ án Đại chính chuyên ngành 59TRD: dadc

Khóa 60:

 • Vật liệu xây dwungj 60TRD: vlxd
 • Ngoại ngữ chuyên ngành 60CDE: nncn
 • Đại chính đại cương 60TRD: dcdc

Khóa 61:

 • Kỹ thuật điện 61CDE: ktd
 • Sức bền vaatk liệu 1 61CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: sbvl1

Khóa 62:

 • Giải tích 1 62TRD: gt1
 • Tin học đại cương 62CD3+4: thdc

 

Ngày 9 tháng 02 năm 2018

 • Kết quả phúc tra TK nền mặt đường: pt
 • Kết quả phúc tra Đại số tuyến tính: pt
 • Kết quả phú tra Cơ học đất Sv7260: pt
 • Kết quả phúc tra Giải tích 1: pt
 • Kết quả phú tra Kỹ thuật điện: pt
 • Kết quả phúc tra Đồ án TKXD cầu thép Sv384058: pt
 • Kết quả phúc tra Thủy lực đại cương Sv1522960: pt
 • Phiếu sửa điểm Vật liệu XD: psd
 • Phiếu sửa điểm Cơ học đất Sv201660: psd
 • Phiếu sửa điểm TK nền mặt đường: psd
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOPNV11: danmd
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng LOPNV18+DQT: xdd
 • Cảng hàng không và sân bay DQT: DQT
 • Giao thông và đường đô thị DQT: DQT
 • Đồ án Nền móng LOPNV12+13: danm

Khóa 59:

 • Cơ sở bản đồ 59TRD: csbd
 • Thiết kế nền mặt đường 59CD5: nmd

Khóa 61:

 • Môi trường và phát triển bền vững 61CD3+4: mt

Khóa 62:

 • Tiếng anh 1+2+3+4 62CDE: ta

 

Ngày 27 tháng 2 năm 2018

 • Phiếu sửa điểm Tư tưởng Hồ Chí Minh: psd
 • Kết quả phúc tra Giải tích 2 Sv3053659: pt
 • Kết quả phúc tra Sức bền vật liệu 1 Sv39261: pt

 

Ngày 9 tháng 03 năm 2018

Kinh tế quản lý và khai thác đường LOPNV: ktqlduong

 

Khóa 59:

 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 59CD1: tkxdct1
 • Đồ án Thiết kế xây dựng cầu thép 59CD1: da tkxdct
 • Thiết kế nền mặt đường 59CD1: tknmd

Khóa 62:

 • Giải tích 1 62CD2+4: gt1

 

Ngày 13 tháng 3 năm 2018

 • Phiếu sửa điểm Đại số tuyến tính Sv 294959: psd

Khóa 59:

 • Động lực học công trình 59CD5+E: dlhct

 

Ngày 22 tháng 3 năm 2018

 • Đồ án Tốt nghiệp ngành Trắc địa đợt 2: datn
 • Đồ án Nền móng LOPNV14+15: danm
 • Phiếu sửa điểm Đồ án Kết cấu BTCT: psd