Điểm học kỳ III năm học 2016-2017

Đánh giá

Ngày 14 tháng 6 năm 2017

 • Kỹ thuật thi công cầu DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 2 DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 1 DQT: DQT
 • Đồ án Nền móng LOP12: danm

 

Ngày 22 tháng 6 năm 2017

– Thực tập trắc địa LOP11: tttrd

 

Ngày 29 tháng 6 năm 2017

 • Cơ học đất DQT: DQT
 • Cơ học đất nền móng (131610) DQT: DQT
 • Cơ học đất nền móng (130215) DQT: DQT
 • Trắc địa cơ sở 1 DQT: DQT
 • Trắc địa (141601) DQT: DQT
 • Trắc địa (140211) DQt: DQT
 • Cơ sở đo ảnh 1 DQT: DQT

 

Ngày 3 tháng 7 năm 2017

 • Cơ sở đo ảnh 1 DQT: DQT
 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 LOP11: ct1
 • Đồ án Thiết kế xây dựng cầu thép LOP10: dact

 

Ngày 6 tháng 7 năm 2017

 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOP10: danmd
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng DQT: DQT
 • Đồ án Xây dựng đường LOP10: daxdd
 • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT
 • Tin học ứng dụng đường DQT: DQT

Ngày 13 tháng 7 năm 2017

 • Phiếu sửa điểm Vẽ kỹ thuật: psd
 • Đồ án TK và XD hầm giao thông LOP10: dahgt
 • Khai thác kiểm định cầu LOP12: kdc
 • Cảng hàng không và sân bay DQT: DQT
 • Thiết kế nền mặt đường DQT: DQt
 • Đường sắt DQT: DQT
 • Đồ án Nền móng LOP11: danm
 • Trắc địa LOP18: trd
 • Cơ học đất Nền móng LOP11: chdnm

 

Ngày 19 tháng 7 năm 2017

 • Địa chất công trình DQT: DQT
 • Địa chất công trình và Địa chất thủy văn DQT: DQT
 • Khoáng vật và Thạch học DQT: DQT
 • Địa chất công trình LOP20: dcct
 • Thiết kế và xây dựng hầm GT1 DQT: DQT
 • Đồ án TK HH và KSTK đường bộ LOP10: dahh
 • Thiết kế xây dựng cầu thép 1 DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dụng mố trụ cầu LOP18: mtc
 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế cầu bê tông cốt thép LOP10: dac

 

Ngày 24 tháng 7 năm 2017:

 • Phiếu sửa điểm Tin học đại cương: psd
 • Cơ học đất LOP10: cdh

 

Ngày 27 tháng 7 năm 2017

 • Đồ án Lập các phương án cầu LOP10: da
 • Nhập môn cầu DQT+ LOP11: nmc
 • Tin học ứng dụng đường DQT: DQT

Ngày 15 tháng 8 năm 2017

– Nền móng LOP10: nm