Điểm học kỳ III năm học 2018-2019

Đánh giá

Ngày 01 tháng 7 năm 2019

 • Cảng hàng không và sân bay DQT: DQT
 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ DQT: DQT
 • Kỹ thuật giao thông LOP14: ktgt
 • Đường sắt LOP11+DQT: ds
 • Thực tập Trắc địa LOP11: tt
 • Cơ cở trắc địa công trình DQT: DQT

Ngày 4 tháng 7 năm 2019

 • Thực tập Đại chất công trinh LOP1+10: tt
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT1 DQT: DQT
 • Thiết kế và XD Cầu BTCT2 DQT: DQT

 

Ngày 12 tháng 7 năm 2019

 • Kinh tế quản lý và khai thác đường DQT: DQT
 • Cơ học đất Nền móng LOP12+DQT: cd
 • Nền móng Lop9+10+DQT: nm
 • Đồ án Nền móng LOP11+12: da
 • Cơ học đất DQT: DQT

 

Ngày 18 tháng 7 năm 2019

 • Cơ học đất Nền móng LOP11: cdnm
 • Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT
 • Đồ án Xây dựng đường LOP10: da
 • Đồ án TK nền mặt đường LOP10: da
 • Thiết kế đường DQT: DQT
 • Thi công đường DQT: DQT
 • Trắc địa DQT: DQT
 • Đồ án Cơ sở Trắc địa công trình LOP11: da
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ DQT: DQT
 • Đồ án TKHH và KSTK đường bộ LOP10: da
 • Đồ án Lập các phương án cầu LOP10: da
 • Đồ án TKXD cầu thép LOP10: da
 • Cơ học đất LOP10: chd
 • Đồ án TK cầu BTCT LOP10: da
 • Ti học ứng dụng cầu DQT: DQT
 • Trắc địa LOP18: trd

 

Ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

 • Phiếu sửa điểm Tin học đại cương: psd
 • Phiếu sửa điểm Đồ án cầu thép 1 Sv18860: psd
 • Phiếu sửa điểm Vật liệu XD; psd
 • Thiết kế và XD mố trụ cầu DQT: DQT
 • Nhập môn cầu DQT: DQT
 • Cơ học đất LOP10: chd
 • Cơ học đất nền móng LOP11: cdhnm
 • Thiết kế và XD mố trụ cầu LOP18: mtc
 • Địa chất công trình LOP20: dc