Điểm học kỳ III NH 2017-2018

Đánh giá

Ngày 6 tháng 7 năm 2018:

 • Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 1 DQT: DQT
 • Nhập môn cầu DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thẹp 1 DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế Cầu bê tông cốt thép LOP10: datkc
 • Đồ án Lập các phương án cầu LOP10: dalpac
 • Thiết kế cầu DQT: DQT
 • Thực tập Trắc địa LOP11: tttrd

 

Ngày 16 tháng 7 năm 2018

 • Nền móng DQT: DQT
 • Cơ học đất Nền móng LOP11: chdnm
 • Móng và tường chắn LOP11: mtc
 • Nen móng LOP9: nm
 • Địa chất công trình LOP20: dc
 • Thủy văn và phòng chống thiên tai DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế xây dựng cầu thép LOP10: dact
 • Thiết kế Xây dựng cầu thép 1 DQT: DQT
 • Thiết kế Xây dựng cầu thép 1 LOP11: tkct
 • Thiết kế và Xây dựngCầu BTCT 2 DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 DQT: DQT
 • Thiết kế và Xây dựng mố trụ cầu LOP18+DQT: tkmtc
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng DQT: DQT
 • Kỹ thuật giao thông LOP14+DQT: ktgt
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới đường bộ DQT: DQT
 • Đường sắt DQT: DQT
 • Cảng hàng không sân bay LOP14+DQT: chk
 • Thiết kế nền mặt đường LOP14: nmd
 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOP10: danmd
 • Vẽ đại hình LOP11: vdh
 • Trắc địa DQT: DQT
 • Lý thuyết sai số 1 LOP11: ltss
 • Trắc đại LOP18: trd
 • Trắc đại cơ sở 1 LOP11: trdcs1
 • Phiếu sửa điểm Động lực học công trình Sv320459: psd

 

Ngày 27 tháng 7 năm 2018

 • Thực tập Đại chất công trình LOP12: ttdc
 • Tin học ứng dụng cầu DQT: DQT
 • Khai thác kiểm định cầu DQT: DQT
 • Đồ án TK và XD hầm GT LOP10: dahgt
 • Cơ học đất DQT: DQT
 • Cơ học đất nền móng DQT: DQT
 • Cơ học đất và đá DQT: DQT
 • Đồ án Thiết kế HH và KSTK đường bộ LOP10: dahh

 

Ngày 30 tháng 7 năm 2018

 • Cơ học đất LOP10: chd
 • Đồ án nền móng LOP11: danm

 

Ngày 15 tháng 8 năm 2018

 • Nền móng LOP10: nm
 • Đường sắt DQT: DQT
 • Đồ án Xây dựng đường LOP10: daxdd
 • Định giá bất động sản LOP9: bds
 • TKHH và khảo sát Tk đường bộ DQT: DQT