Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Đánh giá

Ngày 16 tháng 6 năm 2016

  • Cơ học đất Nền móng LOPNV9: chd

Khóa 57:

  • Trắc địa CT chuyên ngành 57TRD: trdcn
  • Giao thông và đường đô thị 57CD3: gt

 

Khóa 58:

  • Đồ án Địa chính đại cương 58TRD: dadc

 

Khóa 59:

  • Lý thuyết sai số 1 59TRD: ltss1
  • Thực tập Trắc địa cơ sở 59TRD: tttrd

 

Khóa 60:

  • Pháp luật Việt Nam đại cương 60TRD+ E bản sửa: plvn
  • Những N.lý CB của CN Mác-Leenin (phần 2) 60CD1+2+3+4+5+6+E+TRD: nnl2