Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Đánh giá

Ngày 20 tháng 6 năm 2016

  • Kết quả phúc tra Cảng hàng không sân bay Sv 378058: pt
  • Phiếu sửa điểm Kết cấu thép 1 sv 561058: psd
  • Thiết kế HH và KSTK đường bộ DQT: DQT

 

Khóa 57:

  • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng 57CDE2: xdd

 

Khóa 59:

  • Thủy văn và phòng chống TT 59CD5: tv
  • Địa chất công trình 59CD3+4: dcct

 

Khóa 60:

  • Kỹ thuật nhiệt 60CD1+2+3+4: ktn
  • Vật lí 2 60CD1+2+3+4+TRD: vl2