Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Đánh giá

Ngày 24 tháng 5 năm 2016

– Kết quả phúc tra Hình họa Sv384058: pt
– Phiếu sửa điểm Đồ án Nền móng: psd
– Phiếu sửa điểm Nền móng: psd

Khóa 58:
– An toàn lao động 58CD5: atld

Khóa 60:
– Thực hành vật lí 60CD6+TRD: thvl