Điểm kỳ II năm học 2015-2016.

Đánh giá

Ngày 28 tháng 6 năm 2016

 • Kết quả phúc tra Cơ học cơ sở 1: pt
 • Phiếu sửa điểm Thực tập Trắc địa cơ sở Sv3011859: psd
 • Phiếu sửa điểm Cơ học cơ sở 1 Sv164660: psd
 • Đồ án Tốt nghiệp đợt 3 ngành Đường: DATN
 • Đồ án Tốt nghiệp đợt 3 ngành Cầu: DATN
 • Đồ án Tốt nghiệp đợt 3 ngành Trắc địa: DATN
 • Thực tập Địa chất công trình LOPNV11: ttdc
 • Hệ thống thông tin địa lý DQT: DQT
 • Cơ sở bản đồ DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng cầu thép 2 DQT: DQT
 • Chuyên đề cầu DQT: DQT