Điểm kỳ III năm học 2015-2016

Đánh giá

Ngày 27 tháng 6 năm 2016

  • Thực tập Địa chất công trình LOP11: ttdc
  • Đồ án Cơ sở đo ảnh LOP10: dacsda
  • Trắc địa LOP18: trd
  • Đồ án nền móng LOP12: danm
  • Thiết kế và xây dựng cầu thép 1+2 DQT: DQT
  • Động lực học CT DQT+LOP28: dlh
  • Đường sắt LOP11+DQT: ds
  • – Thiết kế HH và KSTK đường bộ DQT: tkhh