Điểm kỳ III năm học 2015-2016

Đánh giá

Ngày 29 tháng 6 năm 2016

 • Khai thác kiểm định cầu LOP12+DQT: kdc
 • Đồ án Lập phương án cầu LOP10: dalpac
 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT 1 LOP11: cbtct1
 • Thiết kế nền mặt đường DQT: tknmd
 • Xây dựng đường và đánh giá chất lượng DQT: xdd
 • Đồ án nền móng LOP12 (bản thay đổi): danm

 

Ngày 7 tháng 7 năm 2016

 • Nền móng DQT: DQT
 • Phiếu sửa điểm Đồ án nền móng: psd
 • Phiếu sửa điểm Giải tích 2: psd
 • Thiết kế Xây dựng cầu thép 1 LOP11: ct1
 • Thiết kế HH và KSTK đường bộ LOP11: tkhh
 • Thiết kế nền mặt đường LOP11: tknmd
 • Đồ án HH và KSTK đường: dahh
 • Đồ án Thiết kế Xây dựng cầu thép LOP10: dact
 • Móng và tường chắn DQT: DQT
 • Cơ học đất LOP10: chd
 • Nền móng LOP10: nm

 

Ngày 15 tháng 7 năm 2016

 • Đồ án Thiết kế nền mặt đường LOP10: danmd
 • Quy hoạch GTVT và mạng lưới ĐB DQT: DQT
 • Giao thông và đường đô thị DQT: DQT
 • Kỹ thuật giao thông DQT: DQT
 • Địa chất công trình LOP20: dcct

 

Ngày 22 tháng 8 năm 2016

 • Đồ án Thiết kế và XD hầm giao thông LOP10: dah
 • Đồ án Xây dựng đường LOP10: daxdd

 

Ngày 28 tháng 9 năm 2016

 • Nhập môn cầu DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng mố trụ cầu DQT: DQT
 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT1 DQT: DQT
 • Nhập môn cầu LOP11: nmc

 

Ngày 5 tháng 10 năm 2016

 • Đồ án Thiết kế Cầu bê tông cốt thép LOP10: dacbtct
 • Thiết kế và xây dựng cầu BTCT2 DQT: DQT