THÔNG BÁO LỊCH HỌC TIẾNG ANH LỚP CDE KÌ 1 NH 2017 – 2018

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo lịch học Tiếng Anh lớp CDE học kì 1 năm học 2017 – 2018 như sau :

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

  1. Khóa 59 :
TT Nhóm Thứ Tiết Phòng Tuần học Ghi chú

 

1. 59CDE1 3 101112 21-H2 Tuần 2 – 25
2. 59CDE1 5 101112 605 – H1
3. 59CDE1 6 101112 605 – H1
4. 59CDE2 3 101112 23 – H2
5. 59CDE2 5 101112 615 – H1
6. 59CDE2 6 101112 109 – H1

 

2. Khóa 60 :

TT Nhóm Thứ Tiết Phòng Tuần học Ghi chú

 

1. 60CDE 2 789 612 – H1 Tuần 2 – 25
2. 60CDE 3 101112 615 – H1 GVNN
3. 60CDE 5 789 201 – TN

 

3. Khóa 61 :

TT Nhóm Thứ Tiết Phòng Tuần học Ghi chú

 

1. 61CDE1 3 789 612 – H1 Tuần 1 – 25
2. 61CDE1 4 789 508 – H1 GVNN
3. 61CDE1 5 789 205 – TN
4. 61CDE2 4 123 401 – H1 GVNN
5. 61CDE2 5 789 204 – TN
6. 61CDE2 6 789 606 – H1