[THÔNG BÁO]CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH-XÂY DỰNG HỌC KỲ I , NĂM HỌC 2021-2022